Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Nixies Cheerteam Trondheim

Tid:        Tirsdag 29.03.2022 kl. 17:30

Sted:     Flatåshallen sosialrom 2. etg.

 

Det kalles med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Nixies Cheerteam Trondheim.

Innkallingen skjer etter styrets vedtak i sak 16-2022 i møte den 17.02.2022.

 

Til behandling foreligger – jfr. §18 første ledd bokstav a) i vår lov/våre vedtekter:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkallingen
 6. Godkjenning av saklisten. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er angitt i styrevedtaket av 17.02.2022 – jfr. §18 fjerde ledd i vår lov.
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Ny behandling av de innkomne sakene nummerert som 10.1, 10.2, 10.3 og 10.5 under det ordinære årsmøtet den 15.02.2022. Et enstemmig styre innstiller på at vedtakene i disse sakene omgjøres. Nærmere begrunnelse vil det bli redegjort for ifbm. utsending av komplette saksdokumenter senest 15.03.2022.
 9. Foreta følgende valg:
 10. a) Valgkomitèens innstilling vil bli lagt fram under møtet
 11. b) 1 varamedlem. Ved en inkurie ble det ikke sjekket ut at valgt 1. vara var medlem i idrettslaget før årsmøtet den 15.02.2022. Valgkomitèen opprettholder sin innstilling, og anser dette kun som en formalitet.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Styret i Nixies Cheerteam Trondheim

v/ fung. styreleder Silje Fuglaas-Hahn