Har du lyst til å være med i beslutningsprosesser, muligheten til å påvirke i de fremtidige veivalgene som skal gjøres?
Ved årsmøte for Trondheim Cheerleading Nixies Cheerteam skal følgende roller stilles til valg:

  • Nestleder og turansvarlig. Velges for 2 år
  • Styremedlem/Sportslig leder. Velges for 1 år
  • Styremedlem/Kasserer. Velges for 1 år.
  • Styremedlem/Sekretær. Velges for 2 år
  • Styremedlem/Arrangementsansvarlig. Velges for 2 år
  • Vara 1. Velges for 1 år
  • Vara 2. Velges for 1 år

Styrets oppgaver er vedtatt av lovnormen for Nixies:

§ 18     Idrettslagets styre

(1)        Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet[1] mellom årsmøtene.

(2)        Styret skal bl.a.:

a)         Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)         Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)          Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)         Representere idrettslaget utad.

e)         Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.[2]

f)          Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten[3].

Ut over dette er det ulike roller/arbeidsoppgaver tiltenkt de forskjellige vervene, og det foreligger beskrevne instrukser. Det avholdes ca. 8 styremøter i løpet av et driftsår, samt årsmøte.

Å sitte i et styre er interessant og lærerikt og vi oppfordrer dere til å melde deres interesse, eller foreslå kandidater til valgkomite ved:

Amanda Beien amanda_b3@hotmail.com 458 60 333
Bjørn K. Hals bjokars@hotmail.com 400 11 091
Jakob Sørgjerd Jakob.sorgjerd@gmail.com 904 75 567

Om det skulle være spørsmål rundtareidsoppgavene til de enkelte rollene, så ta kontakt med oss og vi kan sendearbeidsintruks og svare på de spørsmål dere måtte ha rundt disse vervene.Vervene godtgjøres etter årsmøtets godkjennelse av budsjett.

Med vennlig hilsen
Valgkomitéen