Innkalling til ordinært årsmøte for Nixies Cheerteam Trondheim.

Saker som skal behandles må være meldt til styret@nixies.no senest 18. februar 2020.
Beretning og fullstendig sakliste sendes ut senest 25. februar.
Vi oppfordrer alle medlemmer, både utøvere og foresatte, til å møte opp og biddra til diskusjon og avstemming om klubbens drift fremover.

Dato:  Tirsdag 03. mars
Tid:     kl. 18.00
Sted:  Flatåsenhallen – Sosialrom 2. etg.

Til behandling foreligger:
 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Valg av dirigenter
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkallingen
 6. Godkjenning av saklisten
 7. Godkjenning av forretningsorden
 8. Behandling av idrettslagets årsberetning
 9. Behandling av idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning
 10. Behandling av forslag og saker.
  Saker som skal behandles må være meldt til styret@nixies.no senest 18.02.2018.
 11. Fastsetting av medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for våre aktiviteter.
 12. Idrettslagets budsjett.
 13. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 4 styremedlemmer (inkl. sportslig leder) og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 13.
  d) To revisorer.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Leder, nestleder og sportslig leder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.
  Deretter velges varamedlemmene samlet, ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Stemmerett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Nixies i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtet holdes i tråd med lovnormen som du kan lese her:
https://nixies.no/wp-content/uploads/2014/07/Nixies-lovnorm-for-idrettslag_12.01-1.pdf

V E L K O M M E N
Vennlig hilsen
Styret i Nixies