Innkalling til ordinært årsmøte for Trondheim Cheerleadingklubb, Nixies Cheerteam.

Saker som skal behandles må være meldt til styret@nixies.no senest 13. mars 2019.
Vi oppfordrer alle medlemmer, både utøvere og foresatte, til å møte opp og biddra til diskusjon og avstemming om klubbens drift fremover.

Dato:  Onsdag 27. mars
Tid:     kl. 18.00
Sted:  Flatåsenhallen – Sosialrom 2. etg.

Til behandling foreligger:
 1. Godkjenne de stemmeberettigete
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker.
  Saker som skal behandles må være meldt til styretnixies@gmail.comsenest 13.03.2019.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,- og treningsavgift,
  eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder (leder er ikke på valg i år)
  b) 3 (4) styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) To revisorer.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.
  Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valgavgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Beretning og saksliste vil offentliggjøres senest 20.03.2019 via e-postliste i klubbadmin.

Stemmerett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Nixies i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtet holdes i tråd med lovnormen som du kan lese her:
https://nixies.no/wp-content/uploads/2014/07/Nixies-lovnorm-for-idrettslag_12.01-1.pdf

V E L K O M M E N
Vennlig hilsen
Styret i Nixies